Strokovna odličnost.

Certifikati

Ponosni smo na pridobljene certifikate.

OKOLJSKA DEKLARACIJA PROIZVODA

Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) je za Kerrock kompozitne plošče naredil Analizo življenjskega cikla izdelka (LCA analiza) in na podlagi LCA analize izdal Okoljsko deklaracijo proizvoda (EPD) v skladu z ISO 14025 in EN 15804:2012 + A2:2019.

V EPD-ju je izračunan vpliv Kerrocka na globalno segrevanje in drugi pomembni indikatorji okoljskih vplivov. Rezultati v EPD-ju kažejo ugodne okoljske vplive in so v skladu z zavezo Kolpe d.o.o. za zmanjševanje ogljičnega odtisa Kerrocka.

Pridobi dokument

ANTIBAKTERIJSKA UČINKOVITOST

Kerrock+ vsebuje antibakterijsko sredstvo, ki uničuje bakterije na površini in s tem razkužuje površine.  Primeren in uporaben je za delovne površine v medicini in pripravi živil.

Pridobi dokument

ISO 9001

Kolpa d.o.o., proizvajalec Kerrock®-a ima uveden sistema vodenja kakovosti v skladu s standardom EN ISO 9001. S tem izkazuje svojo sposobnost za dosledno zagotavljanje kakovosti izdelkov in storitev, ki izpolnjujejo zahteve kupcev in veljavne predpise.

Pridobi dokument

ISO 14001

Ta standard ponuja možnost sistematizacije okoljskih vidikov, ki izhajajo iz vsake izvedene aktivnosti podjetja. Poleg spodbujanja varstva okolja in preprečevanja onesnaževanja, spodbuja tudi socialno-ekonomsko uravnoteženost oziroma družbeno odgovornost. Kolpa d.o.o., proizvajalec Kerrock®, ima certificiran sistem ravnanja z okoljem.

Pridobi dokument

ISO 19712

Kerrock® izpolnjuje in presega vse zahteve definirane v standardu ISO 19712 za dekorativne trdne površinske materiale za delovne površine, obloge in oblikovane izdelke.

Del 2: Določitev lastnosti – kompozitne plošče
Del 3: Določitev lastnosti – oblikovani izdelki

Izvedena so zunanja testiranje na ZAG-u (Zavod za gradbeništvo Slovenije); Poročilo št. 884/18-460-1 za Kerrock, Poročilo št. 1103/17-460-1 za Kerrock MF, Poročilo št. 1103/17-460-2 za Kerrock ES in interna testiranja v Kolpinem laboratoriju. Dodatno je bil na ZAGU-u narejen test pospešenega vremenskega staranja (angleško: Lightfastness-WOM test) vseh barv v Kerrock katalogu; Poročilo št. 650/20-460-1.

Pridobi dokument

Stik z živili - Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), osrednji slovenski javnozdravstveni laboratorij, ki se ukvarja s higiensko in zdravstveno ekološko dejavnostjo, potrjuje, da je Kerrock® varen material za neposreden stik z vsemi vrstami hrane, ne da bi predstavljale tveganje za zdravje. Skladen je z Uredbo Komisije (ES) št. 10/2011 (s spremembami do leta 2018) in Uredbo evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004.

Pridobi dokument

Fasade in stenske obloge - Zavod za gradbeništvo slovenije

Slovenski glavni in od države določeni Organ za tehnična soglasja ZAG (Zavod za gradbeništvo Slovenije) je podelil Slovensko tehnično soglasje (Slovenian Technical Approval) STS-11/0024 za KERROCK PLOŠČA ZA FASADNE IN STENSKE OBLOGE. To tehnično soglasje dokazuje primernost in je ključno za uporabo Kerrock® plošč/ elementov za ventilacijske fasade.

Pridobi dokument

Odziv na ogenj

Odziv na ogenj Kerrock® materiala za gradbeni sektor je bila dokazana z analizo, ki zajema njegovo obnašanje v začetni fazi požara. Testi so bili izvedeni v skladu z zahtevami, ki izhajajo iz evropskega standarda EN 13501-1 (Euroclass System). Za Kerrock® ploščo je bil določen razred odziva na ogenj B-s1,d0. Preskušanja so bila izvedena:

 • na CSI (Certification and Behavioral Analysis Center – Italia) – Klasifikacijsko poročilo 0589/DC/REA/22_3
 • na ZAG (Zavod za gradbeništvo Slovenije) – Klasifikacijsko poročilo št. P 0942/10-530-4

Preizkusi odziva Kerrocka na ogenj so bili izvedeni tudi v skladu z DIN 4102-1 standardom na HFM TUM (Technische Universitat München). Kerrock® je dobil oceno B1 za gradbeni material – poročilo o preizkusu B20252. Kerrock® material je bil preizkušen tudi na sproščanje dimnih plinov in njihove strupenosti (Testing of the smoke development and toxity) v skladu z Resolucijo MSC: 61 (67), FTP koda, Priloga 1, Del 2. Exova Warringtonfire je izvedla to testiranje in Kerrock® material izpolnjuje zahteve IMO FTPC, del 2 poglavje 2.6.1.1 Dim in poglavje 2.6.2 Strupenost pri sproščanju dimnih plinov in strupenosti (poročilo št. 2011-1241-1). To dokazuje primernost uporabe Kerrock® materiala za pregrade, obloge ali strope.

Pridobi dokument

MED - Oprema ladij

Kerrock® MF material je primeren za opremo na ladjah, saj izpolnjuje zahteve MED (Marine Equipment Directive). Za MED direktivo sta standarde učinkovitosti in preizkuse postavila Mednarodna pomorska organizacija (IMO – International Maritime Organization) in evropski organi za standardizacijo. LAPI, certifikacijska hiša iz Italije, je za Kerrock® MF izvedla testiranje materiala za Modul B (Certifikat št. 0987/MED-B/879) in izvedla revizijo sistema nadzora kakovosti proizvodnje za Modul D (Certifikat št. 0987/MED-D/702-Rev.1)

Pridobi dokument

Oprema vozil

Kerrock® material je primeren glede gorljivosti materialov za notranjo opremo določenih kategorij motornih vozil / avtobusov, saj je v skladu z Regulativo št. 118 (R118). Laboratorij LAPI iz Italije je izvedel testiranje Kerrock® materiala (Testno poročilo št. 1386.6MT0030/19). DEKRA je pripravila Tehnično poročilo 19M3-01779-00 in v sodelovanju s certifikacijko hišo NSAI izdala Type approval certificat za Kerrock® material.

Pridobi dokument

Oprema vlakov

Kerrock® material je primeren glede odzivnosti na požarne lastnosti materialov in izdelkov, ki se uporabljajo na železniških vozilih in so opredeljene v EN 45545-2 (European Union Standard Fire Testing to Railway Components) standardu. Akreditiran laboratorij LAPI iz Italije nam je izvedel testiranje kerrock plošč. Na podlagi rezultatov testa je vzorec skladen z zahtevami po stopnji nevarnosti R2 (for Hazard Level requirement set R2) za Kerrock® standardne plošče (Testno poročilo št. 1800.1IS0040/19) in po R1 za Kerrock® MF plošče (Testno poročilo št: 352.1IS0040/20).

Pridobi dokument

Emisije HOS

Švedski akreditiran laboratorij RI.SE je na Kerrock® plošči naredil meritve emisij Hlapnih organskih snovi (HOS) po EN ISO 16000-9:2006 (Notranji zrak – Del 9), kancerogenih snovi (EU Regulativa Št.1272/2008 Anex VI, kat 1A in 1B) ter formaldehida in acetaldehida (ISO 16000-3:2001). Izmerjene vrednosti HOS so močno pod dovoljenimi vrednostmi in kancerogenih snovi niso detektirali; Poročilo: 2F000828. Rezultat testa je, da Kerrock® ustreza zahtevam visoke klase M1 za registracijo po Byggvarubedömningen Švedska. Postopek registracije je v teku. Navezali smo tudi kontakte z UL za pridobitev Greenguard certifikata, ki pokriva podobno področje kot omenjeni Švedski.

Pridobi dokument

Izjava REACH

Izjava o skladnosti z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, ocenjevanju, odobritvi in omejevanju kemikalij (REACH). Ta izjava potrjuje, da plošče, sklede, lepilo Kerrock®, ki jih je izdelala in dobavila družba Kolpa, ne vsebuje snovi, ki bi bile opredeljene kot snovi, ki so zelo zaskrbljujoče (SVHC), kot jih določa Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, oceni, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) v količinah nad 0,1% na maso.

Uporabljamo snovi in zmesi, ki so registrirane s strani naših dobaviteljev oziroma proizvajalcev. Kot nadaljni uporabnik redno komuniciramo s svojimi dobavitelji v zvezi z REACH.

Redno tudi spremljamo seznam skrb vzbujajočih snovi (SVHC), ki je na voljo na strain Evropske agencije za kemikalije (ECHA) na naslovu; http:/www.echa.europa.eu/sl/candidate-list-table.

Pridobi dokument

LEED

LEED, (Leadership in Energy & Environmental Design) je vodilni mednarodni system oziroma program za ocenjevanje/certificiranje načrtovanja (projektiranja) v gradbeništvu, ki hkrati promovira najboljše svetovne prakse pri gradnji stavb in pri uporabi gradbenih proizvodov. Profesionalcem pomaga pri izboljšanju kvalitete stavbnih izdelkov in zmanjšanju vpliva na okolje. Sektor zelene gradnje naglo narašča, zato lastniki in izvajalci vse bolj spoznavajo prednosti LEED certificiranja.

 • Kerrock® je material z dolgo življenjsko dobo, izdelki pa se lahko po končani uporabi objektov prestavijo in naprej uporabljajo
 • Produkti narejeni iz Kerrock® se lahko v celoti reciklirajo in pretvorijo v surovine, primerne za izdelavo novih izdelkov ali za potrebe ostale industrije. Večji kosi (deli fasadnih plošč, oblog, …) se lahko z uporabo Kerrock® lepila predelajo v druge izdelke, kot je npr. pohištvo.
 • Kerrock® vsebuje do 40 % recikliranih snovi.
 • Kerrock® se izdeluje iz materialov, ki prihajajo iz najbližjih lokalnih virov in s tem zmanjšuje vpliv na okolje.
 • Kerrock® lepilo, ki se uporablja za lepljenje izdelkov/produktov je pri končnem uporabniku popolnoma utrjeno in ne sprošča hlapnih organskih snovi (HOS).
 • Kerrock® izdelki so zelo primerni za uporabi v zaprtih prostorih, ker praktično ne sproščajo hlapnih organskih snovi (HOS). Dokaz je testiranje v neodvisnem laboratoriju RI.SE (Poročilo št. 2F000828, RI.SE).
 • Kerrock® je kompozitni material, ki ustreza REACH direktivi. Ne vsebuje snovi ki so navedene v SVHC (Substances of Very High Concern) seznamu.
 • Nobena od sestavin, uporabljena za izdelavo Kerrock® plošč ne vsebuje ftalatov, težkih kovin kromovih (VI) spojin ali ostalih kancerogenih snovi.
 • Kerrock® plošče so samougasljive, vendar pri zunanjem viru ognja ne sproščajo strupenih plinov (poročilo št. 2011-1241-1, EXOVA Warringtonfire)

Subscribe to our newsletter and stay up to date on what's new

KEEP IN TOUCH